ردیف نام مرکز فروش استان شهر آدرس
1 داروخانه شبانه روزی دکتر عامریان سمنان شاهرود خیابان 22 بهمن
2 گالری شهرزاد سمنان شاهرود پاساژ دباغ پور
3 آرایشی بوعلی سمنان شاهرود خیابان 22 بهمن
4 گالری موژان سمنان شاهرود خیابان فردوسی 
5 گالری مهرداد  سمنان سمنان 20 متری وحدت
داروخانه شبانه روزی دکتر رضاییان سمنان دامغان 
7 گالری لیرا  سمنان شاهرود خیابان استقلال
8 گالری پردیس  سمنان شاهرود خیابان 22 بهمن
9 گالری سایه روشن  سمنان شاهرود خیابان بعثت -روبه روی پارک