ساوه​

1 فروشگاه جمینی اراک اراک خیابان ملک- بین 12متری و 17 متری- روبه روی کوچه حکمت
2 گاری مه رخ اراک اراک خ محسنی -انتهای پل خیبر -سمت راست نبش کوچه رسولی
3 گالری آراویرا مهاجران مهاجران مجتمع مروارید
4 داروخانه دکتر اطهری اراک اراک خ شیرودی
5 داروخانه بوعلی اراک اراک خ شیرودی
6 داروخانه دکتر رجبیان اراک اراک خ هپکو
7 داروخانه پورسینا اراک اراک شهرک فاطمیه
8 داروخانه طلوع اراک اراک میدان حضرت امام حسین
9 داروخانه امیرکبیر اراک اراک خ امام
10 داروخانه دکتر امیرغلامی اراک اراک شهرک علی ابن ابیطالب
11 داروخانه دکتر آذربانی اراک اراک خ بهشتی
12 داروخانه مهر اراک اراک خ بهشتی
13 فروشگاه اکسیرجوانی اکبری اراک اراک خ بهشتی
14 فروشگاه رضایی اراک اراک خ بهشتی
15 داروخانه دکتر غفوری ساوه ساوه خ امام
16 داروخانه دکتر هادی پور ساوه ساوه خ انقلاب
17 داروخانه دکتر ظاهری ساوه ساوه میدان مخابرات
18 داروخانه مرکزی دکتر واحدی ساوه ساوه خ شریعتی
19 فروشگاه شمس ساوه ساوه ابتدای بازار
20 فروشگاه غلامی ساوه ساوه ابتدای بازار
21 فروشگاه صدرا ساوه ساوه خ انقلاب
22 فروشگاه درافشان ساوه ساوه خ فردوسی
23 فروشگاه اکسیر ساوه ساوه خ فردوسی
24 داروخانه حکیم خمین خمین میدان ۱۵خرداد
25 داروخانه دکتر محمدی خمین خمین میدان مدرس
26 داروخانه مرکزی محلات محلات میدان استقلال
27 داروخانه دکتر سلامی محلات محلات میدان استقلال
28 داروخانه سیدالشهدا دلیجان دلیجان