ردیف نام مرکز فروش استان شهر آدرس
1 داروخانه دکتر شریفی کرمانشاه کرمانشاه الهیه کاشانی
2 داروخانه الهیه کرمانشاه کرمانشاه
3 داروخانه دکتر محمدی کرمانشاه روانسر بلوار کشاورز روبروی بانک